Hizmetlerimiz

About
Muhasebe

 • Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtları
 • Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerinin tutulması
 • Yönetim raporlaması
 • Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması
 • Mali Tablolar, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Bordro

 • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
 • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
 • E-bordro hazırlanması

Vergi Beyannameleri

 • Geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi
 • Muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi
 • Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi
 • Vergi durumu raporlaması
 • KDV, sorumlu sıfatıyla verilen KDV ve Ba- Bs formlarının hazırlanması ve ibraz edilmesi
 • Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

 • Gerçek ve tüzel kişilere şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemleri.
 • Şirketlerin ana sözleşmesinin ve diğer dokümanların hazırlanması ve kuruluş işlemleri,
 • Yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu
 • Kuruluşla ilgili dokümanların hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarda tescillerinin yapılması,
 • Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları.
 • Şirketlerin vergi kanunları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre birleşmelerinin yapılması,
 • Şirket birleşmelerine ilişkin prosedürlerin hazırlanması uygulanması ve muhasebe kayıtlarının kontrolü,
 • Şirket birleşmeleri sonucunda gerekli işlemlerin ilgili mevzuata göre yapılması.
 • Şirket bölünmelerinin vergi kanunları ve diğer mevzuatlar yönünden yapılması,
 • Şirket bölünmesine ait işlemlerin değerlendirilmesi,
 • Şirket bölünmelerine ait muhasebe kayıtlarının kontrolü.
 • Sermaye şirketlerinin tasfiye işlemlerine başlamadan önce tasfiye işlemi sürecinde ve tasfiye sonrası işlemlerinde müşavirlik hizmetleri verilmektedir.